Gode rutiner innen beitepussing kan øke produksjonen betydelig

Gode rutiner innen beitepussing kan øke produksjonen betydelig

Riktig beitepussing er en av faktorene som bidrar til å sikre optimalt fôropptak og et mer produktivt dyrehold. Her gir vi deg tipsene til hvordan du skaper så gode og økonomiske beiteforhold som mulig.

Noen av de største utfordringene bonden opplever i forhold til beite, handler ofte om parasitter, høye grovfôrkostnader og et for lavt næringsopptak hos dyr. Riktig håndtering av beitemark kan imidlertid bidra til å redusere disse utfordringene, og dermed sikre en mer lønnsom melke- og kjøttproduksjon.  

 

Ikke alle er klar over hvor viktig det er å vedlikeholde innmarksbeiter, forteller Jan Sigurd Bakken, fagansvarlig for landbruksmaskiner i Wee.no.

 

– God tilvekst og høy kvalitet på gresset skaper beiteforhold som gir optimale produksjonsforhold, men for å lykkes med dette kreves det både timing og innsats. Er man nøye blant annet med beitepussingen, kan man faktisk redusere smittepress, samtidig som dyrene vil få i seg mer næring på kortere tid.

 

– I dag ser vi at melkeproduksjon er for lav i Norge, og da blir det viktig å fremme effektive tiltak som kan endre denne utviklingen. Riktig forvaltning av beitene er en forutsetning for å lykkes, og kan bidra til å bedre økonomien for mange aktører i landbruket, sier Jan Sigurd Bakken.

 

 

 

 

Snylteproblematikk og vekselbruk

Stadig flere innmarksbeiter forsvinner fra det norske landbruket, og mangelen på tilstrekkelige beiter kan i dag medføre utfordringer for dagens småbruksbonde. Parasitter er et av følgeproblemene med begrenset beiteareal, noe som fort kan ha en negativ innvirkning på kjøtt- og melkeproduksjon.

 

Regelmessig skifte av beite er en positiv faktor der dette er mulig, og dersom man varierer mellom storfe og sau på samme beite, vil dette være med på å redusere parasittproblemet. Men også tilstrekkelig beitepussing kan utgjøre en forskjell, sier Bakken.

 

– Parasittene legger egg som gjerne blir sittende fast i høyt gress, og dette får dyrene i seg når de er på beite. Blir det mye av parasittene i dyra vil dette kunne påvirke sluttresultatet med tanke på slaktevekt og melkeproduksjon. Å holde gresset kortere, spesielt på våren, hindrer spredning av parasittene og er derfor ett av de viktige tiltakene utenom medisinering, sier Bakken.

 

Fjern vrakgress og ugress

Riktig beitepussing er vesentlig for å bedre kvaliteten på beitemark, og bør utføres etter minst annenhver avbeiting. Regelmessig pussing sikrer god gjenvekst og optimal utnyttelse av beitearealet. Dette vil selvsagt også variere i forhold til vekstforhold, nedbørsforhold og temperaturer, samt at man har rett beitetrykk – dvs. riktig antall dyr i forhold til beiteareal.

 

 

 

Ugress og såkalt utvokst vrakgress blir normalt valgt bort av dyrene, og når mengdene av disse blir store reduseres beitekvaliteten betydelig, forklarer Bakken.

 

– Hyppig beitepussing gjør gresset mer attraktivt for dyrene, som foretrekker kort, nytt gress. Ved å pusse beitet i tide sikrer man at dyrene har tilgang til gress som er lett å beite og fordøye, og dermed reduseres behovet for tilleggsfôring, sier Jan Sigurd Bakken i Wee.no.

 

Ved å bruke beitepusseren regelmessig, og spesielt under vekstperioden på våren, kan man opprettholde gresset på et godt beitenivå. En stubbhøyde på 7–8 cm danner nye skudd som gjør beitet tettere og jevnere, men optimal gresshøyde vil variere med type beitedyr. For sau kan gresset eksempelvis være kortere, da disse dyra beiter helt ned til røttene.

 

Når du bruker beitepusser, sprer du samtidig avføring som kuruker.

 

– Da får du også en jevnere fordeling av næringsstoffer over hele beiteområdet, utover annen gjødsel du måtte spre på beitet. Dette fører til bedre gressvekst og jevnere beiting, forklarer Bakken.

 

Mange sliter dessuten med ugress som lyssiv, engsoleie, landøyda, stornesle eller tistel på beitemark.

 

– Det er viktig å huske at effektiv ugressbekjempelse gir bedre gressvekst og dermed også høyere fôrkvalitet. Men for at ugressmidlene skal få best mulig effekt bør ugresset være i vekstfase når sprøytingen gjennomføres. Nettopp derfor er det nødvendig å pusse ned beitemarken før sprøyting, sier Jan Sigurd Bakken.

 

Bruk riktig utstyr

Ikke alle trenger de største beitepusserne for å gjøre en god jobb, mener Bakken.

 

– For mindre gårdsbruk anbefaler vi gjerne mindre beitepussere som går rett bak traktoren. Men også beitepussere tilpasset ATV kan gjøre jobben godt både på innmark- og utmarksbeite, mener Bakken.

 

– For de som også har behov for å rydde kratt langs gårdsveier, og gjerne støter på litt større vekster og småtrær, anbefaler vi de noe større beitepusserne med sidestillingsfunksjoner. Disse er kraftigere og tåler derfor større påkjenninger, men for gress er alle størrelser normalt like gode, sier Bakken.

 

– Det er flere gode grunner til å rydde med beitepusser enn å oppnå best mulig beite. Ved å rydde holder man kulturlandskapet åpent, og samtidig reduserer man risiko for brann, som er viktige oppgaver, avslutter fagansvarlig landbruksmaskiner i Wee.no, Jan Sigurd Bakken.

 

Sju viktige tips for et godt beite

1. Sørg for et godt plantedekke, med riktige sorter beitetålende arter.

2. Gjødsle lite/moderat og”ofte”. Det gir jevnere plantevekst og fôrkvalitet.

3. Unngå snaubeiting – del opp beitet og flytt dyra så plantene får hvile. Ha tilleggsfôr klart. Dyra bør flyttes v. 4-5 cm gresshøyde.

4. Puss beita jevnlig, minst etter hver andre avbeiting.

5. Bruk grøntfôr til ettersommer- og høstbeite. Det gir bedre dyretilvekst og skåner enga, som ikke skal beites i innvintringsperioden.

6. Sett rett dyr på rett beitekvalitet på høsten.

7. Godt kløverbeite eller litt nitrogengjødsel kan være ”gull verdt” for bedre dyretilvekst på høstbeite.

Kilde: Norsk Landbruksrådgivning

Les mer om innmarkesbeite til sau her!

Les mer om forebygging av parasittproblemer.

Les om fleksibilitet og tilsyn i forbindelse med beite.

 

 

 

Tilbake